Regels

Het bestuur hanteert de volgende regels:

  • Het betreden van de ijsbaan geschiedt geheel op eigen risico.
  • Het bestuur behoudt zich ten alle tijde het recht op de ijsbaan voor, tijdens of na de geplubliceerde tijden te openen dan wel te sluiten.
  • Indien het bestuur van mening is dat het openhouden van de ijsbaan niet (langer) verantwoord is, gelet op de drukte, de kwaliteit van het ijs, de weersomstandigheden, de openbare veiligheid of anderszins, dan wordt de ijsbaan direct gesloten.
  • Een ieder dient dan op aanwijzing van het bestuur de ijsbaan te verlaten.
  • In geval van overmacht, dit ter beoordeling aan het bestuur, vindt geen restitutie plaats van het entreegeld.
  • Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, vervreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
  • Het bestuur kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor letsel in welke vorm dan ook, opgedaan gedurende het verblijf op (het terrein van) de ijsbaan.
  • Het is verboden (het terrein van) de ijsbaan buiten de openstellingsmomenten te betreden.
  • Ten allen tijde moeten de aanwijzingen van het bestuur worden gevolgd, daar waar de voorgaande regels niet in voorzien, wordt ter plaatse besloten.
  • Wij waken over uw privacy, zie ons reglement. Foto’s worden geplaatst, mits u aan de kassa kenbaar maakt dit niet te willen. Reglement
Scroll naar boven